Badania społeczne mieszkańców i uczniów szkół ponadpodstawowych dla Metropolii Bydgoszcz

Zadaniem ekspertów Związku Miast Polskich i Fundacji Miasto było przeprowadzenie badań społecznych mieszkańców i uczniów szkół ponadpodstawowych dla Metropolii Bydgoszcz.

W efekcie prac powstały dwa raporty podsumowujące badania ankietowe, których wyniki zostaną uwzględnione na etapie sporządzania lub weryfikacji diagnozy niezbędnej do przygotowania strategii.

Badanie społeczne mieszkańców zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety w formie online w terminie od 09.01.2023 do 27.01.2023 i było uzupełnieniem części diagnostycznej opracowywanej strategii ZIT dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).

Głównym celem przeprowadzonego badania było zdobycie lub uzupełnienie wiedzy (w odniesieniu do danych zastanych lub badań jakościowych) na temat opinii mieszkańców gmin BOF o miejscu w którym żyją, oceny czynników dotyczących otoczenia lokalnego oraz głównych potrzebach rozwojowych.

W badaniu wzięło udział łącznie 2 878 mieszkańców w różnym wieku, z czego 1 711 mieszkańców wypełniło ankietę do końca. Największą grupą respondentów byli mieszkańcy w wieku od 20 do 45 lat.

Przy analizowaniu wyników eksperci mieli na względzie, że udzielane odpowiedzi są subiektywnymi odczuciami ankietowanych – należy więc traktować je jako badanie opinii czy też nastrojów. Nie zmienia to jednak zasadności badania, którego wyniki stanowią równie ważne źródło informacji, jak w przypadku twardych danych ilościowych.

Należy jednak podkreślić, że dla zgłębienia poszczególnych odpowiedzi należałoby przeprowadzić wywiady pogłębione z przedstawicielami badanych grup mieszkańców.

Badanie społeczne uczniów szkół ponadpodstawowych zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety w formie online w terminie od 09.01.2023 do 20.01.2023 i było uzupełnieniem części diagnostycznej opracowywanej strategii ZIT dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).

Głównym celem przeprowadzonego badania było zdobycie lub uzupełnienie wiedzy (w odniesieniu do danych zastanych lub badań jakościowych) na temat planów życiowych i edukacyjnych młodzieży w kontekście ich zamieszkania na obszarze BOF.

Badanie diagnozuje trudności odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy, ich stosunek do przedsiębiorczości i aktywności życiowej, a także ukazuje dalsze plany edukacyjno-zawodowe oraz postrzeganie własnej gminy, jak i całego obszaru BOF przez pryzmat atrakcyjności osiedleńczej.

Celowy wybór do badań uczniów ostatnich klas szkól średnich – tj. w wieku 17-19 lat, wynika z faktu, że na tym właśnie etapie życia, podejmują oni pierwsze, kluczowe dla dalszego przebiegu jego ścieżki, samodzielne decyzje.

Za pomocą ww. metody w badaniu wzięło udział łącznie 888 uczniów, w tym 538 wypełniło ankietę do końca. Struktura respondentów ze względu na rodzaj szkoły wyglądała następująco: Branżowa Szkoła I Stopnia – 12,6%, Liceum – 38,5%, Technikum – 48,9%.

Badania i raporty podsumowujące zostały przygotowane przez zespół autorski: dr inż. Andrzeja Sobczyka i mgr inż. Sandrę Szczerbal.

Podziel się wpisem