Co robimy?

Nasza unikatowa metodologia pozwala opracowywać materiały szybko i kompleksowo, zgodnie z oczekiwaniami miast. Metodologia ta obejmuje też dokumenty strategiczne dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych i innych partnerstw:

Przygotowanie diagnozy w oparciu o:

• analizę istniejących dokumentów strategicznych, zarówno szczebla unijnego, krajowego i regionalnego, jak i zainteresowanych podmiotów,
• analizę dostępnych danych statystycznych, z wykorzystaniem narzędzi ZMP (przede wszystkim Monitora Rozwoju Lokalnego),
• zaawansowane badania społeczne (młodzieży, mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów),
• prace warsztatowe z interesariuszami.

Przygotowanie strategii, w tym określenie:

• celów i uwarunkowań,
• modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej wraz z zaleceniami dla polityki przestrzennej,
• sposobu wdrażania, ewaluacji i monitorowaniem.

Przygotowanie wiązki projektów, w tym tzw. projektów zintegrowanych, wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania.

Zarówno proces diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej, jak i proces planowania strategicznego, a także sposób identyfikacji i przygotowania przedsięwzięć rozwojowych, uwzględniają rozwiązania krajowej polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej, uregulowane w przepisach krajowych oraz europejskich, tj. w: ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawie o samorządzie gminnym, projekcie ustawy wdrażającej politykę spójności 2021-2027 oraz w rozporządzeniach unijnych.