Komunikacja marketingowa miasta Biłgoraja – opracowanie i przygotowanie pomysłów na komunikację miasta

Eksperci Fundacji Miasto na zlecenie miasta przygotowali zalecenia i proponowane działania dot. budowania komunikacji marketingowej Biłgoraja oraz możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez miasto. Projekt miał na celu wzmocnienie kompetencji samorządu w zakresie tworzenia i wdrażania działań w obszarze marketingowym, jak również wypracowanie pomysłów na przedsięwzięcia kreujące i promujące markę miasta Biłgoraj. Zadanie realizowane przez Fundację Miasto obejmowało trzy etapy działań: szkolenie – warsztat – raport. W części szkoleniowo-warsztatowej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

...

Warsztat był realizowany w interaktywnej formule, poprzez moderowaną pracę grupową, podczas której uczestnicy pod nadzorem merytorycznym trenerów tworzyli rozwiązania w zakresie komunikacji marketingowej dla Biłgoraja. W ramach autorefleksji osób uczestniczących w zarządzaniu rozwojem miasta dokonano wstępnego projektowania elementów tożsamości marki, które mogą być w dalszych krokach wykorzystane do projektowania profesjonalnej strategii marki Biłgoraja.

Istotnym efektem uzyskanym podczas szkolenia było skoncentrowanie uwagi interesariuszy lokalnych – uczestników szkolenia – na potrzebie skoordynowanej, planowanej komunikacji miasta z mieszkańcami oraz innymi strategicznie ważnymi grupami odbiorców (przyjezdni, przedsiębiorcy), wokół idei marki oraz potrzeb i korzyści adresatów komunikacji. Podniesiono także wagę badania i ewaluacji kondycji marki, w tym wizerunku miasta oraz satysfakcji z życia mieszkańców.

Jedno z zadań polegało na odtworzeniu profilu semantycznego (skojarzeniowego) Biłgoraja, co (podobnie jak dalsze ćwiczenia wykonane na kilkunastoosobowej próbie przedstawicieli miasta – uczestników szkolenia), może stanowić dobry wstęp do reprezentatywnych badań marketingowych służących stworzeniu marki miasta.

Warsztaty dowiodły również, że pomimo wstępnego zidentyfikowania niewielkiej liczby silnych atrybutów marki, mogących stanowić motory wizerunku Biłgoraja, możliwe jest stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup docelowych w mieście. W praktyce oznacza to z jednej strony możliwość promocji oraz dalszego rozwoju oferty przemysłów czasu wolnego, z drugiej zaś strony, wskazuje na możliwości wykorzystania konkretnych miejsc, inicjatyw i ludzi w kreowaniu silnej marki miasta. Dodatkowym praktycznym efektem warsztatów było to, że w trakcie analizy studiów przypadków innych miast i regionów (z Polski i świata) oraz w toku dyskusji nad wyzwaniami i możliwościami promocji Biłgoraja, uczestnicy wspólnie z trenerami wypracowali szereg pomysłów na przedsięwzięcia promocyjne i komunikacyjne. Były one zbierane w formie luźnych notatek („Hyde Park”) przez oba dni pracy szkoleniowo-warsztatowej.

Dużo uwagi podczas warsztatów poświęcono sprawnej komunikacji miasta w mediach społecznościowych. Analizie poddano liczne dobre praktyki z innych miast oraz wypracowano szereg zaleceń i rekomendacji dla Biłgoraja. Ich rozwinięcie znalazło miejsce w raporcie końcowym z realizacji projektu.

Podziel się wpisem