Opracowanie strategii terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej (OPPT) Brodnicy

Zadaniem Fundacji Miasto było przygotowanie i opracowanie dokumentu „Strategii Terytorialnej dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy” dla samorządów powiatu brodnickiego (województwo kujawsko-pomorskie):

 • Gmina Bartniczka
 • Gmina Bobrowo
 • Gmina Brodnica
 • Gmina Brzozie
 • Gmina Miasta Brodnicy
 • Gmina Osiek
 • Gmina Świedziebnia
 • Gmina Zbiczno
 • Miasto i Gmina Górzno
 • Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
 • Powiat brodnicki

Z punktu widzenia polityki prowadzonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, obszarowi temu nadano określone znaczenie i funkcje oraz udostępniono odpowiednie narzędzia wsparcia w postaci tzw. innego instrumentu terytorialnego (IIT) w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
Celem nadrzędnym  strategii terytorialnej jest dostępności usług publicznych oraz ich jakości w kontekście życia mieszkańców, zarówno w sensie indywidualnego dobra (zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój, edukacja), jak i wspólnoty (komunikacja, czas wolny, możliwość realizacji i współdziałania dla rozwoju lokalnego).
Dokument jest niezbędny w procesie ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza  na lata 2021-2027.
Kluczowe zagadnienia:

 • synteza diagnozy obszaru wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
 • cele strategiczne, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu;
 • listę projektów realizujących cele strategiczne, wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami;
 • opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych
 • cykl spotkań na terenie powiatu z mieszkańcami powiatu, przedstawicielami organizacji pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami sektora publicznego oraz innymi grupami społecznymi, mających na celu m.in. identyfikację zasobów lokalnych, zdefiniowanie kluczowych problemów, opracowanie analizy SWOT, identyfikację kluczowych potrzeb, określenie kierunków rozwoju, wizję i cele strategiczne oraz propozycję przedsięwzięć planowanych do realizacji

Sekretarz Gminy Brodnica, Pani Justyna Klimowska podsumowała cały proces słowami: „Najważniejsze korzyści ze współpracy w ramach prac nad strategią to określenie kluczowych problemów i zadań oraz priorytetowych potrzeb dla obszaru całego powiatu”

Podziel się wpisem