Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych wspólnie z ekspertami Fundacji Miasto opracował Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 dla Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej.

W czerwcu 2012 r. gminy powiatu konińskiego, powiat koniński i miasto Konin podpisały pierwszy list intencyjny dotyczący utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska.

Inicjatywa współpracy na rzecz problemów przekraczających granice poszczególnych gmin zaowocowała podpisaniem kolejnego listu intencyjnego w dniu 23 stycznia 2013 r. i realizacją w latach 2013-2015 projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, w ramach którego zostały przyjęte wspólne dokumenty rozwojowe, które obejmowały okres 2014-2020.

W 2021 r. w odpowiedzi na możliwości jakie stwarzała nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 w zakresie inicjowania różnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego, dostarczania usług publicznych i realizowania wspólnych inwestycji, samorządy tworzące Aglomerację Konińską powołały 27 września 2021 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska.

Prace nad Strategią rozpoczęły się w marcu 2022 roku a zakończyły w lutym 2023 roku.

Pierwszym etapem prac nad „Strategią rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” było przygotowanie „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Prace diagnostyczne, analityczne i badawcze trwały od marca do końca czerwca 2022 r.
Diagnoza opracowana została w oparciu o bogaty zasób źródeł zastanych i wywołanych z wykorzystaniem dedykowanych diagnozie Aglomeracji Konińskiej narzędzi badawczych i analitycznych. Przy zbieraniu i analizie danych zastosowano strategię mieszaną (mixed methods) w postaci strategii triangulacyjnej równoległej (concurrent triangulation). Podejście to polega na jednoczesnym pozyskiwaniu danych ilościowych i jakościowych, a następnie łączeniu uzyskanych wyników do wyjaśniania i interpretacji badanych zjawisk i procesów.

Podczas prac diagnostycznych wykonano m.in.
– warsztaty diagnostyczne w każdym z trzech obszarów tematycznych: strefa gospodarcza, przestrzenno-środowiskowa i społeczna, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych samorządów (3);
– badania jakościowe i ilościowe podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami (jedno spotkanie w każdej gminie/mieście) oraz badania jakościowe w formie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji, sportu i oświaty (16); 
– przeprowadzono analizy w obszarach: społecznym (m.in. demografia, edukacja, kultura, sport i rekreacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna), gospodarczym (m.in. przedsiębiorczość, rynek pracy, turystyka, trendy rozwojowe, finanse komunalne), przestrzennym (m.in. zasoby naturalne, ochrona środowiska, energetyka, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami komunalnymi, polityka przestrzenna, publiczny transport zbiorowy, system dróg rowerowych, telekomunikacja) oraz powiązań funkcjonalnych pomiędzy 16 samorządami wchodzącymi w skład Aglomeracji Konińskiej (15).

Kolejny etap prac nad „Strategią rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” rozpoczął się jeszcze w maju 2022 roku badaniami ankietowymi prowadzonymi on-line, łączącymi pytania niezbędne dla diagnozy z pytaniami o cele i kierunki rozwoju Aglomeracji konińskiej (udział 4061 osób).

Prace redakcyjne zostały sfinalizowane w drugiej połowie lipca a projekt „Strategii…” został przyjęty przez Radę Aglomeracji Konińskiej (organ stanowiący Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej) i skierowany do konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz innych podmiotów i instytucji, których opinia była wymagana przepisami prawa.

Konsultacje z mieszkańcami rozpoczęły się 1 sierpnia 2022 r. a zakończyły 5 września 2022 r. Procedury konsultacyjne i opiniujące z innymi podmiotami zakończyły się w późniejszym terminie. Konsultowany projekt „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej do 2030” został przekazany wraz ze „Sprawozdaniem z przebiegu i wynikami konsultacji Strategii…” Radzie Aglomeracji Konińskiej. To pozwoliło Radzie zaakceptować zmiany oraz przyjąć zmodyfikowany dokument Strategii.

W czasie prac nad Strategią trwały równolegle prace nad „Listą projektów”. Aglomeracja Konińska uzgodniła z UMWW, że „Lista projektów” będzie stanowiła odrębny dokument (uchwała Rady Aglomeracji), wynikający i związany ze Strategią, prezentujący listę projektów do Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Aglomeracja Konińska). Działania projektowe były zgłaszane dwukrotnie, uzupełniane i integrowane, aktualizowane do aktualnego stanu prac nad Programem FEW 2027.

W trakcie prac nad strategią przeprowadzono m.in.:
– warsztaty strategiczne z przedstawicielami wszystkich samorządów objętych opracowywaną strategią (ukierunkowane na określenie misji, wizji, celów rozwojowych – 3 warsztaty;
– ankietę internetową wśród mieszkańców Aglomeracji Konińskiej za pośrednictwem stron Internetowych 16 JST.

Projekt Strategii przygotowany został w formie tekstowej oraz graficznej, zawierającej m.in. zobrazowanie treści dotyczących „Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Aglomeracji Konińskiej”, zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Aglomeracji Konińskiej oraz obszarów strategicznej interwencji wskazanych w strategii rozwoju województwa.

Konsultacje „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.
Projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 podlegał konsultacjom z mieszkańcami i partnerami społecznymi oraz gospodarczymi z terenu Aglomeracji, sąsiednimi gminami i ich związkami, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu, Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Przez cały czas trwania konsultacji uwagi przyjmowane były:
– w formie papierowego formularza złożonego osobiście lub wysłanego pocztą:
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto w ramach konsultacji zorganizowano:
e) otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego współtworzących Aglomeracje Konińską (15);

W przeprowadzonych 15 spotkaniach uczestniczyły łącznie 124 osoby – mieszkańcy gmin Aglomeracji Konińskiej.

Wykonanie „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” w czasie 9 miesięcy, było możliwe tylko dzięki współpracy z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, członkiniami i członkami Zespołu Roboczego reprezentującymi wszystkie partnerskie gminy i powiat. Dzięki nim udało się przeprowadzić 28 spotkań i 5 spotkań warsztatowych z mieszkańcami, w których uczestniczyło ponad 300 osób, zorganizować ankietę badawczą on-line, którą wypełniło ponad 4 tysiące mieszkańców Aglomeracji, zebrać kilkaset niezbędnych dokumentów źródłowych.

Zapraszamy na stronę: https://aglomeracjakoninska.org/

Podziel się wpisem